#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 5 Grudzień 2021    |    Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

farma 310 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Czytaj więcej...

amsterdamDepartament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o naborze wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na nowym formularzu wraz z załącznikami:
1. dokument określający status prawny wnioskodawcy;
2. decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej - nie starszy niż 3 miesiące liczone od dnia złożenia wniosku, umowa stosunku zobowiązaniowego);
4. aktualne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem (w przypadku gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię); 5. kosztorys inwestorski lub ofertowy prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
6. aktualne pozwolenie na budowę lub wniosek o pozwolenie na budowę o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac. (Jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad 3 lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem);

Czytaj więcej...

warzywa 4Od 30 listopada można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 29 grudnia 2021 r. Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój kierowany jest do dwóch grup wnioskodawców. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł wsparcia.

Druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

Czytaj więcej...

las 2Dofinansowanie w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” z budżetu PROW 2014-2020, jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych. Obejmuje inwestycje w drzewostany, które mają od 11 do 60 lat. Wsparcie można otrzymać do takich zadań, jak:

• przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
- wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat,
- dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat;

Czytaj więcej...

Bieg Mikolajkowy Marsz Nordig Walking Wspolne Strojenie Choinki

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Rolniku, uchroń wodę ...

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i ...

Dotacje na zabytki ...

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ...

Małe przetwórstwo i RHD ...

Od 30 listopada można ubiegać się o wsparcie na ...

Rusza pomoc na ...

Dofinansowanie w ramach „Wsparcia na ...

Scroll to top

logo 2