GMINY:


Dębowa Łąka
Książki
Wąbrzeźno
Miasto Wąbrzeźno


Plan Włączenia Społeczności:


PARTNERZY:


Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Mechanizm Finansowy EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Menu główne

Start
Mapa serwisu

Sieć współpracy

Sieć LGD

Start arrow Leader w UE
Program Leader w krajach Unii Europejskiej PDF Drukuj
24.02.2007.

HISTORIA


Program Leader ma na celu wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich. Wyróżniamy dotychczas trzy etapy programu:

 • LEADER I (1991-1994) INICJACJE - podejście do rozwiązywania problemów rozwoju wsi punktu widzenia konkretnego obszaru (podejście terytorialne) o charakterze zintegrowanym i włączającym mieszkańców. W tej fazie objęto programem 217 obszarów wiejskich.

 • LEADER II (1994-1999) UPOWSZECHNIENIE - program ten skupiał się na szerszym wykorzystaniu wypracowanego podejścia i włączeniu działań innowacyjnych (laboratorium eksperymentalne). Programem tym objęto 1000 obszarów wiejskich.

 • LEADER+ (2000-2006) KONSOLIDACJA - program ten konsoliduje osiągnięcia Leadera II między innymi przez wdrażanie tego typu podejścia w skali regionu w krajach członkowskich, wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, podejmuje współpracę międzynarodową poprzez stworzenie sieci współpracy PREPARE, co daje możliwość wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich. Programem tym objęto ponad 900 obszarów wiejskich.


 

CELE PROGRAMU

Celem Programu jest wsparcie “liderów lokalnych” działających na obszarach wiejskich w podejmowaniu długofalowych działań zmierzających do wdrażania zintegrowanych strategii dla zrównoważonego rozwoju:

 • Dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

 • Środowiska gospodarczego, w tym tworzeniu miejsc pracy,

 • Poprawy zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych.ZASADY LEADERA

 • Podejście terytorialne - planowanie działań opartych na silnych stronach danego obszaru.

 • Oddolny charakter działań.

 • Innowacyjny, eksperymentalny charakter pracy.

 • Zintegrowany sposób myślenia i działania.

 • Lokalne zarządzanie środkami.

 • Udział sektora publicznego i prywatnego w Lokalnej Grupie Działania.

 • Budowanie sieci współpracy w kraju i za granicą.
   


 

Od wielu lat działania Unii Europejskiej i jej członków koncentrują się na wspieraniu wielofunkcyjnego rolnictwa i wsi. Działania takie mają ułatwić rozwój obszarów wiejskich oraz poprawić jakość życia ludności wiejskiej. Znaczący w tym udział ma inicjatywa LEADER. Została ona uruchomiona w 1991 roku celem zwiększenia potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez odwoływanie się do inicjatyw lokalnych, promowanie w dziedzinie lokalnego rozwoju i rozpowszechnianie tej inicjatywy na innych obszarach wiejskich. Program ten zapoczątkował integrację na szczeblu lokalnym rozmaitych problemów, podmiotów i środków (zintegrowane podejście do rozwoju).

Skoncentrowanie się na rozwoju lokalnym zostało osiągnięte dzięki Lokalnym Grupom Działania LGD. W pierwszym okresie wprowadzania Programu utworzono 217 Lokalnych Grup Działania na najsłabiej rozwiniętych obszarach wiejskich. Umożliwiło to utworzenie sieci powiązań, wymianę pomysłów i doświadczeń. W sumie Unia Europejska zainwestowała 417 mln ECU. W roku 1994 LEADER wkroczył w fazę upowszechniania. Działało już prawie 1000 Lokalnych Grup Działania a do Programu włączono współpracę i innowację. Możliwa stała się również wymiana pozytywnych doświadczeń ponad granicami narodowymi.

LEADER+ powstał w 2000 roku jako jedna z czterech inicjatyw finansowanych przez fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. Skierowany on jest do wszystkich obszarów wiejskich. Kładzie silny nacisk na partnerstwo i tworzenie sieci powiązań celem wymiany doświadczeń. Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000-2006 wynoszą 2020 mln euro.

 

  

Portal funkcjonuje w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020