GMINY:


Dębowa Łąka
Książki
Wąbrzeźno
Miasto Wąbrzeźno


Plan Włączenia Społeczności:


PARTNERZY:


Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Mechanizm Finansowy EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Menu główne

Start
Mapa serwisu

Sieć współpracy

Sieć LGD

Start arrow Leader w Polsce
Pilotażowy Program Leader+ w Polsce PDF Drukuj
24.02.2007.

LEADER+ 2000-2006 to aktualna inicjatywa wspólnotowa, czyli program pomocy bezzwrotnej ze strony Unii Europejskiej dla określonych jednostek. Władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy otrzymują pomoc w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami rozwoju regionalnego w krajach członkowskich.

Inicjatywa LEADER+ stanowi kontynuację i rozwinięcie programu LEADER II z lat 1994-1999. LEADER+ w oparciu o współpracę na poziomie regionalnym i ponadnarodowym wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich.

Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000-2006 wynoszą 2020 mln euro.


Cel wsparcia:

 

     • Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
     • Tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).
     • Budowanie partnerstw publiczno-prywatnych (Lokalnych Grup Działania – LGD).
     • Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.

Beneficjenci:

Schemat I:
Samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia i ich związki oraz organizacje pozarządowe (inne niż wymienione).

 

Schemat II:
Lokalne Grupy Działania (LGD) tj. fundacje lub stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń. Są to związki partnerów publicznych i prywatnych tworzących wspólnie strategię i podejmujących nowatorskie działania na rzecz rozwoju lokalnego obszaru wiejskiego.

Szczegółowe cele działań – SCHEMAT I:

 • Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich.
 • Wsparcie procesu tworzenia Lokalnych Grup Działania (LGD).
 • Promocja obszarów wiejskich.
 • Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Wysokość pomocy:

SCHEMAT I: 5,7 mln EURO
Max wysokość dofinansowania – 150 000 zł

SCHEMAT II: 13,3 mln EURO
Max wysokość dofinansowania – 750 000 zł


 

Kryteria dostępu – SCHEMAT I:

 • Pomoc może być przeznaczona podmiotom, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym jednostkom samorządu terytorialnego.
 • Projekt dotyczy obszaru co najmniej jednej gminy.
 • W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego wniosku z danego obszaru, wymagane jest złożenie deklaracji ze strony wnioskodawców o współpracy przy tworzeniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).
 • Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na obszarze, którego dotyczy projekt.

Zakres pomocy – SCHEMAT I:

 • Działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju.
 • Opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne itp.).
 • Pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem Lokalnych Grup Działania (LGD).


Kryteria dostępu – SCHEMAT II:

 • Beneficjent pomocy (fundacja lub stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń) spełnia kryteria Lokalnej Grupy Działania, tj. jego statutowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w strukturze jego organu decyzyjnego co najmniej 50% stanowią partnerzy ekonomiczni lub społeczni.
 • Projekt realizowany jest na obszarze gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, dla których opracowana została Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Obszar, na którym realizowany jest projekt liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.
 • Granice obszaru, na którym realizowany jest projekt są zgodne z podziałem administracyjnym na poziomie gmin.
 • Obszar realizacji projektu został określony z uwzględnieniem warunków naturalnych (geograficznych, przyrodniczych), ekonomicznych, kulturowych lub historycznych.
 • Projekt realizowany będzie przez LGD na obszarze, którego dotyczy strategia (ZSROW).
 • Przedłożona przez LGD Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiada wymogom formalnym i jest zgodna z przyjętą przez samorząd gminy strategią rozwoju lub planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Nie dopuszcza się możliwości realizacji dwóch różnych projektów na tym samym terenie.

 

Zakres pomocy – SCHEMAT II:

 • Działalność operacyjna LGD.
 • Promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu.
 • Realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich.
 • Pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich.
 • Przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich.
 • Organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.
 • Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.).

 

 

  

Portal funkcjonuje w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020