Drukuj
 

paper

W dniu 29 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Programowej, w czasie którego dokonano oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w odpowiedzi na nabór w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przypominamy, że w ramach naboru udostępniono kwotę 550 000,00 dofinansowania na realizację grantów w tym zakresie. W ramach naboru złożono 5 wniosków o powierzenie grantu, wszystkie też wnioski uznano za zgodne ze strategią.
Rada Programowa dokonała wyboru 5 wniosków, ustalając wartość dofinansowania grantów na kwotę 180.424,00 zł. Całkowita wartość projektów grantowych to 194.514,00 zł.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami o powierzenie grantów ich realizacja pozwoli na aktywizację społeczną 114 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze objętym strategią.

Kompletne informacje o wynikach oceny wniosków o powierzenie grantów dostępne są w zakładce Nabory wniosków