Drukuj
 

BO plakat edycja VI maly30 maja rusza w Wąbrzeźnie Budżet obywatelski 2020. W puli szóstej edycji jest 500.000 zł.
Już po raz szósty Mieszkańcy zdecydują, na jakie zadania przeznaczona zostanie przyszłoroczna część budżetu Wąbrzeźna. Tym razem w puli budżetu obywatelskiego jest pół miliona złotych. Uruchomiliśmy też platformę Budżet Obywatelski Wąbrzeźna.
Wnioski będzie można składać do 30 czerwca br. Czasu jest dużo, procedury są proste i zminimalizowane – wystarczy mieć dobry pomysł na ulepszenie swojego najbliższego otoczenia lub miasta.
Po raz pierwszy w budżecie obywatelskim będziemy mogli wziąć udział przez platformę Budżet Obywatelski Wąbrzeźna, która umieszczona jest na stronie głównej www.wabrzezno.com (wejście przez banerek nad aktualnościami). Wystarczy tam wejść i wybrać odpowiednie okno. Korzystanie z portalu jest bardzo proste i przystępne. Poszczególne etapy uruchamiane będą zgodnie z harmonogramem budżetu obywatelskiego. Teraz zgłaszanie projektów i udział w głosowaniu będą o wiele łatwiejsze!

Są jeszcze inne zmiany, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z ABC Budżetu Obywatelskiego 2020.


ZGŁASZANIE PROJEKTÓW ZADAŃ

Projekt zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Wąbrzeźna. Możemy zgłosić dowolną liczbę projektów. Zgłaszamy je na drukach formularzy przy zachowaniu zasady – jedno zadanie na jednym formularzu.
Każde zadanie musi poprzeć przynajmniej sześciu mieszkańców Wąbrzeźna. Lista poparcia musi być dołączona do każdego formularza. Do projektu można dołączać szkice sytuacyjne, zdjęcia, mapy, ekspertyzy, rekomendacje, plany itp. Jeżeli będziemy przesyłać je elektronicznie, to ich ogólna wielkość nie może przekraczać 10 MB.
Do projektów zadań, których realizacja wymaga współpracy jednostek miasta do formularza można dołączyć oświadczenie przedstawiciela jednostki. Do projektów zadań miękkich, których realizacja odbywać się będzie na terenie niebędącym własnością miasta Wąbrzeźno, należy dołączyć stosowne oświadczenie. Formularze wraz z listami poparcia i ewentualnymi załącznikami możemy składać do 30 czerwca włącznie:
• osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Wolności 18, w dni pracujące w godz. 7.15 – 15.15,
• pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
• lub przez Platformę Budżet Obywatelski Wąbrzeźna na stronie wabrzezno.com.
Złożony formularz mieszkaniec będzie mógł wycofać w każdym czasie trwania budżetu obywatelskiego.

JAKIE ZADANIA MOŻNA ZGŁASZAĆ

Ze środków budżetu obywatelskiego może być finansowane zadanie, które należy do zadań własnych miasta. Może mieć charakter miękki, twardy lub miękki i twardy. Zadanie twarde to inwestycje, modernizacje, przebudowy, adaptacje, budowa nowego obiektu lub zakup wyposażenie. Zadanie miękkie to zadanie nieinwestycyjne, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym realizowane. Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. W przypadku zadania twardego, realizowanego na terenie zarządzanym przez jednostki miasta, musi być ono dostępne dla wszystkich mieszkańców po zamknięciu jednostki zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Zadanie, które wymaga lokalizacji musi być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność Wąbrzeźna. Na ternie, który nie jest własnością miasta można będzie realizować zadania miękkie, za zgodą właściciela terenu.

JAKIE ZADANIE NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE

W ramach budżetu obywatelskiego nie będą realizowane zadania:
• którego koszt przekracza kwotę 500.000 zł,
• które stoi w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
• które narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
• które zlokalizowane jest na majątku miasta obciążonym na rzecz osób trzecich lub przeznaczonym na sprzedaż;
• które polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu przedsięwzięcia,
• które po realizacji generowałoby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości jednostkowej zgłoszonego zadania;
• które wymaga współpracy instytucjonalnej jednostek miasta, a one nie wyraziły gotowości do współpracy oraz woli utrzymywania zadania, w przypadku realizacji zadania twardego.

WERYFIKACJA

Ze wszystkim zgłoszonymi projektami będzie można zapoznać się na platformie Budżet Obywatelski Wąbrzeźna na www.wabrzezno.com i tam będzie można śledzić ich los. Weryfikację formalnoprawną przeprowadzą kierownicy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta Wąbrzeźno. Na jej podstawie ostateczną ocenę wyda Burmistrz Wąbrzeźna, opiniując projekty pozytywnie lub negatywnie.
Po zakończeniu weryfikacji każde zadanie będzie oznaczone: „opinia pozytywna” lub „opinia negatywna”.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od „opinii negatywnej” to nowe narzędzie budżetu obywatelskiego.
Mieszkaniec, którego projekt został zaopiniowany negatywne może złożyć odwołanie do Burmistrza Wąbrzeźna w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu projektów po weryfikacji.
Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem będzie ostateczne i przekazane mieszkańcowi w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania.

GŁOSOWANIE

Głosowanie odbędzie się przy pomocy karty do głosowania:
• w wersji elektronicznej na platformie Budżet Obywatelski na wabrzezno.com,
• w wersji papierowej, która będzie dostępna w sekretariacie Urzędu Miasta w dni pracujące w godz. 7.15 – 15.15,
• w siedzibie Straży Miejskiej – w dniu pracujące w godz. 15.15 – 22.00, w dni wolne od pracy w godz. 8.00 – 22.00.
Głosować można tylko jeden raz. Na karcie do głosowania będzie można wybrać dowolną liczbę zadań z zastrzeżeniem, że suma wartości wszystkich zadań nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie komisja, powołana przez Burmistrza Wąbrzeźna. Ona też sporządzi protokół z głosowania. Za wybrane do realizacji zadania uznane będą te, które uzyskają największą liczbę głosów wąbrzeźnian, aż do wyczerpania kwoty budżetu obywatelskiego. W przypadku gdy wartość kolejnego z listy zadania przekracza kwotę pozostałą po zsumowaniu projektów będących na liście przed tym zadaniem, zadania tego nie umieszcza się na liście zadań przyjętych do realizacji, a wybiera się kolejne z listy, którego wartość odpowiada pozostałej kwocie.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

• składanie formularzy projektu zadań wraz z listami poparcia – od 30 maja do 30 czerwca 2019 r.,
• weryfikacja złożonych projektów – do 10 lipca 2019 r.,
• proces odwoławczy od negatywnie zaopiniowanych projektów zgłoszonych zadań – od 11 lipca do 25 lipca 2019 r.,
• publikacja listy projektów przyjętych do głosowania – do 26 lipca 2017 r.,
• głosowanie: od 1 sierpnia do 16 września 2019 r.,
• ogłoszenie wyników głosowania do 20 września 2019 r.


Szczegółowe wymagania, tryb i zasady przeprowadzenia określa Regulamin budżetu obywatelskiego. Wysokość środków na budżet obywatelski, harmonogram działań, wzory karty do głosowania określa zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna.


Informacje telefoniczne 56 688 45 07.  

BO plakat edycja VI