Drukuj
 

businessPrzypominamy, że w dniach 8-22 lipca prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym. Zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania wsparcia o wyborze operacji do dofinansowania decyduje kolejność na liście pod względem uzyskanych punktów w oparciu o lokalne kryteria wyboru. W przypadku równej liczby punktów decyduje czas złożenia wniosku do Biura LGD.
Lokalne kryteria wyboru dotyczą kilku premiowanych zakresów. Informujemy, że kryterium:

- Innowacyjność należy rozumieć jako dostarczenie usługi lub produktu (w tym turystycznego) i/lub zrealizowanie inwestycji i/lub nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub wykorzystanie technologii w procesie produkcji/świadczenie usługi i/lub rozwój nowych rynków zbytu i/lub nowej metody marketingowej i/lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy i/lub stosunkach z otoczeniem, dotychczas nie znanych/stosowanych na obszarze LSR. W tym przypadku kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu i jest oceną subiektywną członków Rady Programowej;
- Ochrona środowiska lub klimatu preferuje operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub ograniczających zmiany klimatu. Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy wnioskodawca:
a) wykazał we wniosku o przyznanie pomocy, w związku z realizowaną operacją i przyjętymi kosztami kwalifikowalnymi, zastosowanie materiału/-ów lub/i wykorzystywanie urządzenia/-ń i/lub technologii na etapie realizacji projektu i/lub wytwarzania produktu i/lub świadczenia usługi, wpływających na ochronę środowiska i/lub ograniczających zmiany klimatu i/lub
b) załączył co najmniej dla jednego zadania lub jego części dokumenty potwierdzające, że zastosowany/-e materiał/-y lub/i wykorzystywane urządzenie/-a i/lub technologia/-e wpływają na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałają zmianom klimatu (atesty, certyfikaty, zaświadczenia lub inne oficjalne dokumenty wydane przez upoważnione podmioty).
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz dokumentów potwierdzających wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu (atesty, certyfikaty, zaświadczenia lub inne oficjalne dokumenty wydane przez instytucję, której głównym zakresem działalności jest ochrona środowiska i klimatu, np. RDOŚ, WIOŚ, lub posiada odpowiedni potencjał naukowy, np. uczelnia wyższa).
- Fiszka projektowa dotyczy sytuacji, gdy Wnioskodawca lub jego pełnomocnik lub jego pracownik złożył osobiście projekt operacji (jedną fiszkę projektową) w okresie od ogłoszenia naboru do czasu rozpoczęcia naboru w Biurze LGD. Kryterium będzie premiowane po pozytywnej ocenie fiszki projektowej, zgodnie z regulaminem oceny fiszek projektowych.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny fiszki projektowej jest:
1) złożenie formularza fiszki projektowej w oznaczonym terminie, na formularzu udostępnionym przez LGD;
2) podpisanie przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia) formularza fiszki projektowej;
3) wypełnienie wszystkich części formularza fiszki projektowej;
4) zgodność z LSR;
5) zbieżność tematyczna koncepcji projektu z zakresem wniosku o przyznanie pomocy.

Kryterium weryfikowane w oparciu o formularz fiszki projektowej, rekomendację Biura LGD i rejestr złożonych fiszek projektowych.  Doradztwo Biura jest prowadzone zgodnie z Regulaminem świadczenia doradztwa przez pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, preferuje się wnioskodawców, którzy korzystali z doradztwa:
1) osobiście w Biurze LGD lub przez pełnomocnika lub osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia), co musi być poświadczone podpisem na liście świadczonych usług doradczych;
2) świadczonego w okresie od dnia ogłoszenia danego naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków.

Punktowany zakres doradztwa:
1) zasady przygotowania wniosków o przyznanie pomocy;
2) wsparcie na etapie ustalania koncepcji projektu, również pod kątem kryteriów oceny przez Radę Programową;
3) wskazanie informacji i adresów stron www, gdzie osiągalne są dokumenty programowe, wnioski oraz inne dokumenty związane z aplikowaniem o środki za pośrednictwem LGD;
4) zasady przygotowania wniosków o płatność na operacje realizujące LSR.
Kryterium weryfikowane na podstawie rejestru doradztwa prowadzonego przez Biuro LGD i karty udzielonego doradztwa określającej zakres doradztwa.

Załączniki:
1) Lokalne kryteria wyboru – podejmowanie działalności gospodarczej
2) Regulamin świadczenia doradztwa
3) Regulamin oceny fiszek projektowych