Drukuj
 

linkedW grudniu 2019 r. przeprowadziliśmy nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W terminie od 12 do 20 grudnia 2019 r. wpłynęło 16 wniosków o powierzenie grantu, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości blisko 790 000,00 zł. Przypominamy, że w ramach tego naboru udostępniliśmy środki w wysokości 400 000,00 zł.

Maksymalna wysokość grantu w ramach tego typu działań to 50 000,00 zł, co stanowić może do 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, lokalna grupa działania w terminie do 60 dni od dnia zakończenia naboru dokonuje oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Dlatego też posiedzenia Rady Programowej, właściwe dla podjęcia rozstrzygnięć w ramach tego naboru, odbędą się 11 i 12 lutego 2020 r.