Drukuj
 

grafikaPoczątek każdego roku to czas podsumowań, analizy tego, co udało się zrealizować lub wskazania ograniczeń, które uniemożliwiły nam osiągnięcie zakładanego celu. Już za kilkanaście dni, 25 lutego, odbędzie się warsztat refleksyjny umożliwiający analizę postępów we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wypracowane w czasie tego spotkania wnioski uzupełnią sprawozdanie z realizacji LSR za 2019 rok. Zanim jednak usiądziemy z przedstawicielami różnych grup interesu do dyskusji nad efektywnością wdrażania strategii, przystąpimy do zagregowania danych, które umożliwią nam obiektywną ocenę wdrażania LSR. Począwszy od tego artykułu, w najbliższym czasie przedstawimy efekty wdrażania strategii w 2019 r.

Budżet LSR
Zawarta 19 maja 2016 r. umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przewidywała do 2023 r. alokację 12 910 000,00 zł na działania realizowane na terenie Wąbrzeźna oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki oraz Ryńsk. Bezpośrednio na wdrażanie strategii przeznaczono kwotę 10 960 00,00 zł. Dodatkowo na utrzymanie struktur lokalnej grupy działania oraz aktywizację przewidziano 1 850 000,00 zł, a na przygotowanie i realizację projektów współpracy kolejne 100 000,00 zł.
W 2019 r. budżet strategii został zwiększony dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aneks do umowy ramowej umożliwił zwiększenie środków na operacje w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw o 550 000,00 zł.

Nabory wniosków
W 2019 r. przeprowadziliśmy 4 nabory wniosków o przyznanie pomocy w trybie konkursowym, z czego w ramach PROW 2014-2020 udostępniono kwotę blisko 1 200 000,00 zł, natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w jedynym naborze, przewidziano dofinansowanie projektów w wysokości 1 800 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Dodatkowo, ogłoszony w dniu 30 grudnia 2019 r. nabór wniosków również w zakresie rewitalizacji to udostępnienie w 2020 r. kwoty 4 240 00,00 zł. Jakie efekty przyniosła ocena i wybór operacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie? W ramach środków z PROW 2014-2020 wybrano 14 operacji, wykorzystując w całości alokację środków, natomiast w ramach działań rewitalizacyjnych wybrano 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości blisko 1 520 000,00 zł.

Równolegle uruchomione zostały nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2019 r. przeprowadziliśmy 4 nabory wniosków, w zakresie:
1) utworzenia klubów młodzieżowych i innych działań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (limit środków: 200 000,00 zł);
2) utworzenia klubów pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej (limit środków: 600 000,00 zł);
3) utworzenia klubów samopomocy oraz świetlic środowiskowych (limit środków: 300 000,00 zł);
4) świadczenia usług wzajemnościowo-samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej (limit środków: 400 000,00 zł).

Ocena wniosków przez Radę Programową pozwoliła wybrać 7 projektów objętych grantem, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 650 000,00 zł.
Ostatni z naborów zostanie rozstrzygnięty w lutym br.
Przypominamy, że środki na wdrażanie naszej strategii w całkowitej kwocie 1 720 000,00 zł udostępnione są wyłącznie w trybie grantowym.