#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

nabor pracownikowZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska ogłasza nabór na stanowisko animatora projektów społecznych. Aplikację należy złożyć osobiście w Biurze LGD mieszczącym się przy ul. Grudziądzkiej 9 (I piętro) w Wąbrzeźnie, w godz. 7.15-15.15 w terminie od 23 do 29 grudnia br.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie co najmniej średnie.

2. Wymagania pożądane:
1) Doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów w ramach funduszy pomocowych;
2) Bardzo Dobra znajomość zasad podejścia LEADER;
3) Bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich;
4) Umiejętności techniczne w zakresie obsługi urządzeń biurowych, znajomość środowiska Windows, narzędzi internetowych i pakietu Office;
5) Inne: prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań i obowiązków:
1) obsługa klientów (mieszkańców), udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);
2) realizacja działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania projektów objętych LSR;
3) planowanie i koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez LGD w ramach działań aktywizacyjnych;
4) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD;
5) udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu;
6) przygotowywanie udziału w LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD;
7) współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych;
8) monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej;
9) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

4. Informacja o warunkach pracy:
1) Miejsce pracy:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska, ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno;
2) Wymiar czasu pracy: pełny etat;
3) Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę.

5. Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) List motywacyjny;
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;
6) Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
7) Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
8) Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy;
9) Wypełniona klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy na stanowisko animatora projektów społecznych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Inne:
1) Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko animatora projektów społecznych. Jednocześnie informujemy, że nie zwracamy złożonych ofert (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach konkursu). Oferty złożone poza terminem nie będą rozpatrywane. Z osobami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.lgdwabrzezno.

Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego, nie będzie prowadzona korespondencja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pan Maciej Rataj – Dyrektor Biura, tel. 530 367 685.

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Konkurs fotograficzny ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia ...

Zasady obsługi w Biurze ...

Osobom zainteresowanym przypominamy o zasadach ...

Zmiany personalne w ...

Informujemy, że z dniem 4 stycznia 2021 r. ...

Życzenia świąteczne Boże ...

Scroll to top

logo 2