Drukuj
 

Wąbrzeźno, 04.09.2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej  Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

  1. negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
  2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
  3. gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
  4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

 

W załączeniu:

1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 2/2017

2. Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 2/2016

   1. Lista operacji wybrnaych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków - konkurs nr 2/2017 - korekta

3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji

   1. Korekta do protokołu z posiedzenia Rady Programowej dotyczącej oceny i wyboru operacji

   2. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji - korekta

4. Informacja o wyłączeniach - rejestr interesów