Drukuj
 

formularzNaszym beneficjentom, którzy otrzymali premie na podejmowanie działalności gospodarczej, przypominamy o obowiązku złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Beneficjent jest zobowiązany do złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drugiej transzy pomocy.

Poniżej publikujemy zaktualizowany formularz (5.z) informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach RLKS” objętego PROW 2014-2020 dla beneficjentów poddziałania podejmowanie działalności gospodarczej wraz z informacją pomocniczą przy wypełnianiu ww. formularza:

Informacja monitorująca – wersja edytowalna
Informacja monitorująca – wersja pdf
Informacja pomocnicza

Załączone formularze w wersji 5.z dotyczą Beneficjentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy na formularzu 5.z oraz Beneficjentów, którzy zawarli tzw. aneksy „covidowe” do umów 4.z i wcześniejszych.