#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019 w zakresie Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

W załączeniu:
1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 1/2019

     - Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 1/2019 korekta

2. Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 1/2019

     - Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 1/2019 - korekta

3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji – konkurs nr 2/2019

     - Protokół z posiedzenia Rady Programowej podjęty w trybie obiegowym dotyczącego oceny i wyboru operacji – konkurs nr 7/2018 - korekta

4. Informacja o wyłączeniach – rejestr interesów konkurs nr 1/2019
 

 

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2