#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

 

LOGO

 

Wąbrzeźno, data 18/10/2021

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

 

Numer konkursu LGD: I/RPO/EFS/2021

 

Typ projektu (SzOOP): TYP 1

 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

d) kluby pracy

e) aktywizacja społeczno-zawodowa

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: 2 Rozwój i wspieranie aktywności społecznej

Cel szczegółowy: 2.2 Ożywienie społeczno-zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: Wsparcie na rzecz aktywnej integracji środowiskowej

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 02/11/2021

Termin, do którego można składać wnioski – 10/11/2021

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2022 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno, w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdwabrzezno.pl - zakładka NABORY WNIOSKÓW i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

 1. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do Biura LGD

lub

 1. poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041, 2320) – decyduje data wpływu do Biura LGD.

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. kluby pracy Szczegółowe warunki realizacji klubów pracy w ramach typu 1 lit. d:

Klub pracy jest to miejsce, w którym osoby pozostające bez pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia. Celem klubu jest przygotowywanie uczestników do lepszego i skutecznego radzenia sobie z realiami nowoczesnego i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, promowanie aktywnych wzorców zachowań i postaw oraz kształtowanie motywacji do samodzielnego i świadomego podejmowania zatrudnienia.

 1. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Aktywizacja społeczno-zawodowa - zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka / refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi: 150 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 10 000,00 zł.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 150 000,00 PLN.

VIII. WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę Programową, w szczególności gdy:

  1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza;

  2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;

  3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne;

  4. informacje zawarte we wniosku nie pozwalają zweryfikować kryteriów zgodności projektu z LSR w oparciu o kartę weryfikacji wstępnej;

  5. wniosek o powierzenie grantu nie został podpisany przez osoby upoważnione/ uprawnione.

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdwabrzezno.pl zakładka NABORY WNIOSKÓW) i w Biurze LGD.

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w Biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do ogłoszenia.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu

  2. Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami

  3. Wniosek o rozliczenie grantu

  4. Kryteria wyboru operacji

  5. Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS

  6. Katalog maksymalnych stawek

  7. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

  8. Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany certyfikat dokument można uznać za kwalifikację

  9. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem

  10. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  11. Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

  13. Informacja dotycząca czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

  14. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

  15. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

  16. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym

  17. Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail do korespondencji projektowej

 

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2