#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

logo 3 2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje, że w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014–2020, realizuje operacje pn.:

1. „PATROL HISTORYCZNY – pogranicze chrześcijaństwa” – organizacja żywych spotkań z historią

2. „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych”

3.”Organizacja wyjazdu studyjnego do Niemiec i Austrii – miejsca chowu ryb słodkowodnych i przetwórstwa rolno-spożywczego w celu poznania dobrych praktyk rozwoju przedsiębiorczości, bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego, oraz wydanie materiałów promocyjnych”

4. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”Operacje są współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych” to projekt, który wykorzystuje występujące na obszarze działania partnerów projektu zasoby naturalne, w szczególności bogactwo obszarów leśnych. Schylanie się po wrześniowe podgrzybki i poszukiwanie świętego Grala polskich lasów - borowika szlachetnego - to nasze ulubione jesienne aktywności. Grzybobranie to nie tylko rodzaj hobby lub zajęcia rekreacyjnego, ale także forma pracy i źródło surowca dla przemysłu spożywczego i gastronomii. Lasy porastające znaczną część tego obszaru przyczyniły się m.in. do wykorzystania grzybów w lokalnej kuchni. Trzeba podkreślić, że wiele powszechnie znanych potraw powstaje na danym obszarze  w sposób odmienny, w oparciu o lokalne przepisy, które często bazują na dostępnych, miejscowych produktach. Należy również podkreślić, że panujący powszechnie pogląd, że występujące w polskich lasach grzyby są takie same pod względem botanicznym, jest niesłuszny. Często nieświadomie grzybiarze zbierają występujące tylko lokalnie gatunki grzybów, nie podejrzewając, że zebrany owocnik nie występuje w innej części kraju.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w ramach projektu pozwoli udowodnić, że nawet prastara działalność człowieka związana z pozyskiwaniem płodów runa leśnego umożliwia zastosowanie nowoczesnych, informatycznych rozwiązań.

W ramach projektu współpracy przewidziano realizację zadań wspólnych oraz zadań własnych. Oś projektu stanowi wydanie elektronicznego przewodnika w formie aplikacji mobilnej dla telefonów komórkowych pod system operacyjny Android. W uzupełnieniu do aplikacji mobilnej wydany zostanie album grzybów w nakładzie 2000 szt. oraz powstanie 8 filmów kulinarnych związanych z wykorzystaniem grzybów w lokalnej kuchni.
Uzupełnieniem do zadań wspólnych będą zadania własne realizowane przez każdego z partnerów. Projekt będzie realizowany na obszarze działania partnerów projektu, co będzie również tożsame z obszarem jego oddziaływania.

Oś projektu stanowi produkcja aplikacji mobilnej, która udostępni informacje nawigacyjne, zawierać będzie atlas grzybów oraz zaprezentuje cenne obiekty przyrodnicze. Zakłada się, że uzupełnieniem funkcjonalności będzie wbudowany tzw. dekalog dobrego grzybiarza, w którym zostaną zawarte najważniejsze zasady zbioru grzybów, w tym także aspekty związane z ochroną środowiska. Aplikacja - elektroniczny przewodnik po lasach na obszarze działania partnerów projektu zostanie udostępniona nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym odbiorcom. Aplikacja zostanie zbudowana pod najbardziej rozpowszechniony system operacyjny obsługujący telefony komórkowe typu smartfon.

Za innowacyjność w zakresie tego zadania należy uznać zastosowanie rozwiązań powszechnie znanych, czyli aplikacji na smartfon, ale nigdy nie sprowadzonych do wykorzystania w zakresie budowy aplikacji bazującej na temacie lokalnych zasobów przyrodniczych. W ramach dotychczas realizowanych projektów współpracy wykorzystano walory turystyczne, jednak zbudowana aplikacja bazowała na zabytkach architektury. Przewidziana w ramach tego projektu aplikacja będzie bazować na walorach przyrodniczych obszaru, na którym działają partnerzy projektu. W związku z tym będzie to produkt o nowatorskim charakterze.
Uzupełnieniem do aplikacji będzie wydanie albumu grzybów, które występują w lasach na obszarze działania partnerów projektu. Nakład albumu to 2000 szt.

W ramach projektu przewidziano również produkcję 8 filmów kulinarnych związanych z wykorzystaniem grzybów z lokalnych lasów w miejscowej kuchni. Zakłada się, że po 2 filmy zostaną przygotowane na obszarze działania każdego z partnerów, a w filmach wystąpią miejscowi przedsiębiorcy z branży gastronomicznej lub przedstawicielki kół gospodyń wiejskich. Filmy kulinarne zostaną udostępnione społeczności lokalnej za pośrednictwem Internetu – poprzez Youtube, profile lokalnych grup w mediach społecznościowych oraz na stronach Partnerów projektu.

W ramach zadań własnych przewidziano realizację przez poszczególnych partnerów projektu wydanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie filmu na potrzeby organizacji spotkań edukacyjnych.

Występujące na obszarze działania partnerów projektu zasoby przyrodnicze stanowią naturalny czynnik rozwoju turystyki. Wykorzystanie grzybów jako tematu przewodniego projektu w oprawce innowacyjnego produktu, jakim jest aplikacja, umożliwia z jednej strony promocję turystyki, natomiast równie ważnym aspektem jest umożliwienie spędzania w sposób aktywny wolnego czasu. Aktywizacja z wykorzystaniem elektronicznego przewodnika pozwoli na nowo odkryć zakątki miejscowych lasów zarówno przez mieszkańców, jak również turystów. Projekt ma także za zadanie podniesienie wiedzy na temat grzybów jadalnych występujących w lasach na obszarze działania partnerów. Zwiększy to świadomość zbieraczy grzybów i wpłynie na ochronę najniższego piętra lasu, dzięki zapobieganiu dewastowania grzybów trujących, będących częścią naturalnego ekosystemu runa leśnego. Zgodnie z założeniami realizacja projektu współpracy wpłynie na podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane albumy, filmy, aplikacja lub spotkania poruszać będą także temat ochrony środowiska. Wskazujemy, że podniesienie wiedzy z zakresu choćby rozpoznawania jadalnych gatunków grzybów, wpływa na ochronę środowiska, ponieważ w runie leśnym pozostaną gatunki niejadalne. Zauważyć należy również, że wbudowany w aplikację kodeks grzybiarza, odnosić się będzie nie tylko do czynności bezpośrednio związanych ze zbiorem grzybów, ale także ogólnych zasad zachowania w lesie, w tym do nie pozostawiania po sobie śmieci.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerzy projektu:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

4. Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” 

”Organizacja wyjazdu studyjnego do Niemiec i Austrii – miejsca chowu ryb słodkowodnych i przetwórstwa rolno-spożywczego w celu poznania dobrych praktyk rozwoju przedsiębiorczości, bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego, oraz wydanie materiałów promocyjnych” to operacja polegająca na organizacji wyjazdu studyjnego. Uczestnikami wyjazdu będzie 46 osób (min. mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Rady LGD, członkowie Stowarzyszenia) z obszaru działania trzech partnerskich lokalnych grup działania, które podpisały umowę partnerską na realizację tej operacji w dniu 03.01.2020 r.

W ramach projektu przewidziano organizację wizyty studyjnej do Niemiec i Austrii. W programie zaplanowano m.in.: spotkanie z przedstawicielami lokalnych mleczarni, hodowców karpia, wizytę w muzeum rybołówstwa, zwiedzanie Krainy Tysiąca Stawów oraz zwiedzanie Waldland.

Uzupełnieniem projektu będzie opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych. W skład tego zadania wchodzi: 100 szt. kurtek soffshelowych i 100 szt. plecaków. Za tą część zadania odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" zaplanowało w ramach materiałów promocyjnych zakup: regionalnego stroju ludowego (komplet: stój damski i męski; manekiny pełno postaciowe do ekspozycji stacjonarnej regionalnego stroju ludowego (komplet: manekin damski i manekin męski), para dobrzyńska wykonana z plastycznej masy ceramicznej na desce w ilości 120 sztuk.

Oferta wyjazdu będzie skierowana do wąskiego grona odbiorców, którzy mają potencjał i chęć zmiany otoczenia, w którym żyją na lepsze i atrakcyjniejsze dla mieszkańców i turystów. Co ważniejsze bezkosztowy charakter uczestnictwa w wyjeździe to niecodzienna sytuacja, która ma na celu propagowanie dobrych przykładów w inwestycję w lokalne zasoby i rozwój przedsiębiorczości na terenie lokalnych strategii rozwoju.

Projekt współpracy będzie miał wpływ na zachowanie dziedzictwa lokalnego, ponieważ po pierwsze ideą wyjazdu studyjnego jest szukanie wzorców i realnych zastosowań lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturalnego do harmonijnego rozwoju małych społeczności. Po drugie wśród materiałów promocyjnych będą stroje ludowe, które między innymi pozwolą na uchronienie od zapomnienia szeroko pojętego dziedzictwa lokalnego, w tym obyczajów i folkloru przodków zamieszkujących obszar ziem dobrzyńskich. Z kolei wykorzystanie potencjału przestrzeni turystycznej, jak i popytu na produkty/usługi oferowane przez podmioty (lokalne firmy, rolników, NGO itd.) z danego obszaru, w dłuższej perspektywie czasowej będzie miało swoje bezpośrednie przełożenie w rozwoju przedsiębiorczości na danym obszarze i stanie się szansą do powstawania nowych podmiotów oraz dalszego rozwoju podmiotów już istniejących na danym obszarze, które mogłyby pracować nad poszerzeniem lub udoskonaleniem swojej dotychczasowej oferty produktowej/usługowej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerzy projektu:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

2. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

3. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

Loga komplet 6

„Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych” to operacja, której celem jest umożliwienie propagowania lokalnej kultury regionów Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej poprzez wydanie legend w postaci audiobooków, organizację konkursu plastycznego i przygotowanie materiałów promujących poszczególne regiony.
Efekt realizacji operacji: wydanie 500 egz. audiobooków z legendami
Legendy zostaną wydane na płytach w formie dwupłytowego albumu - na jednej płycie znajdą się legendy Szwajcarii Kaszubskiej, natomiast na drugiej legendy i baśnie Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej.
Zakres operacji pozwoli na osiągnięcie celu operacji, jakim jest propagowanie lokalnej kultury regionów Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej. Wydanie legend w postaci audiobooków, organizację konkursu plastycznego i przygotowanie materiałów promujących poszczególne regiony to najważniejsze zadania objęte projektem. Liczne materiały promocyjne w postaci gier edukacyjnych, puzzli, piaskowanek i innych materiałów mają umożliwić promocję elementów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. W ten sposób cel operacji w postaci propagowania lokalnej kultury będzie realizowany zarówno poprzez promocję audiobooków, jak również przygotowanie licznych materiałów promocyjnych.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
3. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

 

Galeria                       Audio

Audio audiobook Audio audiobook Audio audiobook Audio audiobook
Legendy Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej - Zatopiona kaplica w Wąbrzeźnie. O chłopcu i dziewczynie w cis i jaszczurkę zamienionych. Legendy Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej - zaklęta panna. Legendy Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej - Skarby na dnie jęziora.

 

 

„PATROL HISTORYCZNY – pogranicze chrześcijaństwa” – organizacja żywych spotkań z historią to niezwykły projekt w konwencji żywych spotkań z historią, który pozwala promować lokalne dziedzictwo historyczne, materialne i niematerialne - obyczaje, tradycję, historię dawne rzemiosła, a także interesujące postaci historyczne oraz zabytki, miejsca ciekawe pod względem historycznym, pola bitew, trakty kupieckie, itd. Zaprezentowane będzie dziedzictwo pogranicza ziemi dobrzyńskiej, michałowskiej i chełmińskiej, terenów niezwykle interesujących pod względem historycznym i kulturowym, gdzie kwitła niezwykle barwna kultura zwłaszcza zakonów rycerskich. Sąsiadujące historycznie ziemia dobrzyńska i chełmińska są obecnie terenem funkcjonowania lokalnych grup działania: Doliny Drwęcy, Gmin Dobrzyńskich Region Północ, Pojezierza Brodnickiego, Podgrodzia Toruńskiego, Ziemi Wąbrzeskiej oraz Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Obszary sześciu sąsiadujących ze sobą LGD to region historycznego pogranicza, które od zawsze charakteryzowało się niezwykłym kolorytem kulturowym, bogatą historią. Występowały tu podobne zjawiska, jak chociażby powiązania gospodarcze i rodzinne rycerstwa ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej i michałowskiej. Ten urokliwy trójkąt geograficzno-kulturowy od czasów początków państwa Pierwszych Piastów był terenem wyjątkowych wydarzeń - ścierania się chrześcijaństwa i pogaństwa na pograniczu piastowsko-pruskim, następnie poprzez okres wojen polsko-krzyżackich, a dalej aż po czasy rozbiorów, gdy obszar ten trafił w ręce dwu sąsiednich zaborców - Rosji i Prus. Niezwykle ograniczona liczba lekcji historii w szkołach powoduje, iż wiedza i edukacja na tematy regionalne jest marginalizowana. Wychodząc naprzeciw tym problemom, zaproponowaliśmy innowacyjną metodę dotarcia i zaprezentowania historii regionu w postaci karawany historycznej. Powstała zatem idea projektu współpracy, na realizację którego dofinansowanie pozyskano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakłada wykorzystanie rekonstrukcji historycznej, jako żywych lekcji historii, dzięki którym dotrze się do szerokich grup społeczeństwa zamieszkującego teren LGD. Przemierzająca - kolejne sołectwa i gminy, odwiedzająca szkoły i miejsca historyczne - karawana historyczna, którą stworzą odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy, prezentować będzie wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości.

Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
2. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
3. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
6. Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”


Galeria                           Audio

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2