#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Audio audiobook Audio audiobook Audio audiobook Audio audiobook
Legendy Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej - Zatopiona kaplica w Wąbrzeźnie. O chłopcu i dziewczynie w cis i jaszczurkę zamienionych. Legendy Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej - zaklęta panna. Legendy Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej - Skarby na dnie jęziora.

 

 

audio 1 001 audio 1 002 audio 1 003

Galeria 2 001

Galeria 1 001 Galeria 1 002 Galeria 1 003 Galeria 1 004
Galeria 1 005 Galeria 1 006 Galeria 1 007 Galeria 1 008
Galeria 1 009 Galeria 1 010 Galeria 1 011 Galeria 1 012
Galeria 1 014 Galeria 1 015 Galeria 1 016 Galeria 1 017
Galeria 1 018 Galeria 1 019 Galeria 1 020 Galeria 1 021
mapa patrol      

Loga komplet 6

„Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych” to operacja, której celem jest umożliwienie propagowania lokalnej kultury regionów Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej poprzez wydanie legend w postaci audiobooków, organizację konkursu plastycznego i przygotowanie materiałów promujących poszczególne regiony.
Efekt realizacji operacji: wydanie 500 egz. audiobooków z legendami
Legendy zostaną wydane na płytach w formie dwupłytowego albumu - na jednej płycie znajdą się legendy Szwajcarii Kaszubskiej, natomiast na drugiej legendy i baśnie Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej.
Zakres operacji pozwoli na osiągnięcie celu operacji, jakim jest propagowanie lokalnej kultury regionów Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej. Wydanie legend w postaci audiobooków, organizację konkursu plastycznego i przygotowanie materiałów promujących poszczególne regiony to najważniejsze zadania objęte projektem. Liczne materiały promocyjne w postaci gier edukacyjnych, puzzli, piaskowanek i innych materiałów mają umożliwić promocję elementów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. W ten sposób cel operacji w postaci propagowania lokalnej kultury będzie realizowany zarówno poprzez promocję audiobooków, jak również przygotowanie licznych materiałów promocyjnych.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
3. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

 

Galeria                       Audio

„PATROL HISTORYCZNY – pogranicze chrześcijaństwa” – organizacja żywych spotkań z historią to niezwykły projekt w konwencji żywych spotkań z historią, który pozwala promować lokalne dziedzictwo historyczne, materialne i niematerialne - obyczaje, tradycję, historię dawne rzemiosła, a także interesujące postaci historyczne oraz zabytki, miejsca ciekawe pod względem historycznym, pola bitew, trakty kupieckie, itd. Zaprezentowane będzie dziedzictwo pogranicza ziemi dobrzyńskiej, michałowskiej i chełmińskiej, terenów niezwykle interesujących pod względem historycznym i kulturowym, gdzie kwitła niezwykle barwna kultura zwłaszcza zakonów rycerskich. Sąsiadujące historycznie ziemia dobrzyńska i chełmińska są obecnie terenem funkcjonowania lokalnych grup działania: Doliny Drwęcy, Gmin Dobrzyńskich Region Północ, Pojezierza Brodnickiego, Podgrodzia Toruńskiego, Ziemi Wąbrzeskiej oraz Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Obszary sześciu sąsiadujących ze sobą LGD to region historycznego pogranicza, które od zawsze charakteryzowało się niezwykłym kolorytem kulturowym, bogatą historią. Występowały tu podobne zjawiska, jak chociażby powiązania gospodarcze i rodzinne rycerstwa ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej i michałowskiej. Ten urokliwy trójkąt geograficzno-kulturowy od czasów początków państwa Pierwszych Piastów był terenem wyjątkowych wydarzeń - ścierania się chrześcijaństwa i pogaństwa na pograniczu piastowsko-pruskim, następnie poprzez okres wojen polsko-krzyżackich, a dalej aż po czasy rozbiorów, gdy obszar ten trafił w ręce dwu sąsiednich zaborców - Rosji i Prus. Niezwykle ograniczona liczba lekcji historii w szkołach powoduje, iż wiedza i edukacja na tematy regionalne jest marginalizowana. Wychodząc naprzeciw tym problemom, zaproponowaliśmy innowacyjną metodę dotarcia i zaprezentowania historii regionu w postaci karawany historycznej. Powstała zatem idea projektu współpracy, na realizację którego dofinansowanie pozyskano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakłada wykorzystanie rekonstrukcji historycznej, jako żywych lekcji historii, dzięki którym dotrze się do szerokich grup społeczeństwa zamieszkującego teren LGD. Przemierzająca - kolejne sołectwa i gminy, odwiedzająca szkoły i miejsca historyczne - karawana historyczna, którą stworzą odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy, prezentować będzie wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości.

Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
2. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
3. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
6. Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”


Galeria                           Audio

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2