#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru projektów grantowych, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr IV/RPO/EFS/2019 z zakresu Typu Projektu nr 2: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioskodawca ma prawo do wniesienia do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska odwołania, jeśli nie zgadza się z decyzją Rady Programowej podjętą na posiedzeniu dotyczącym oceny i wyboru projektów objętych grantem.
Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisma do przedłożenia poprawionego budżetu projektu o skorygowane kwoty oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.


W załączeniu:

1. Lista grantów wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę grantów wybranych - konkurs IV/RPO/EFS/2019
2. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru grantów– konkurs IV/RPO/EFS/2019
3. Rejestr interesów – konkurs IV/RPO/EFS/2019
4. Wzór odwołania
 

Ze względu na możliwość zwiększenia wysokości środków na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego naboru, Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska złożyła wniosek do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o wydłużenie proceduralnego terminu 60 dni na dokonanie oceny i wyboru projektów o kolejne 30 dni. W dniu 12.02.2020 r. otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie terminu naboru o powierzenie grantu nr IV/RPO/EFS/2019 do dnia 19.03.2020 r.
Na zwołanych posiedzeniach Rada Programowa dokonała oceny wniosków o powierzenie grantu pod względem zgodności z LSR. Podjęła również Uchwały w sprawie zgodności wniosków z LSR.
W kolejnym dniu posiedzenia Rada Programowa dokonała oceny wniosków o powierzenie grantu pod kontem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Uchwały w sprawie wyboru grantów zostaną podjęte na oddzielnym posiedzeniu Rady Programowej po zwiększeniu limitu przedmiotowego naboru.

W załączeniu:
1. Lista grantów zgodnych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę grantów zgodnych z LSR – konkurs IV/RPO/EFS/2019
2. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru grantów– konkurs IV/RPO/EFS/2019
4. Rejestr interesów – konkurs IV/RPO/EFS/2019
 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów grantowych, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr II/RPO/EFS/2019 z zakresu TYP 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: d) kluby pracy, e) aktywizacja społeczno-zawodowa, Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioskodawca ma prawo do wniesienia do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska odwołania, jeśli nie zgadza się z decyzją Rady Programowej podjętą na posiedzeniu dotyczącym oceny i wyboru projektów objętych grantem. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisma do przedłożenia poprawionego budżetu projektu o skorygowane kwoty oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

W załączeniu:
1. Lista grantów zgodnych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę grantów zgodnych z LSR – konkurs II/RPO/EFS/2019
2. Lista grantów wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę grantów wybranych - konkurs II/RPO/EFS/2019
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru grantów– konkurs II/RPO/EFS/2019
4. Rejestr interesów – konkurs II/RPO/EFS/2019
5. Wzór odwołania
 

W wyniku przeprowadzonego naboru projektów grantowych w ramach konkursu nr III/RPO/EFS/2019 w zakresie projektów typu 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy lub świetlice środowiskowe, Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, ze względu na brak złożonych wniosków o powierzenie grantów, nie dokonała wyboru projektów. 

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2