#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/2022 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

W załączeniu:

1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 1/2022
2. Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 1/2022
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji – konkurs nr 1/2022
4. Informacja o wyłączeniach – rejestr interesów konkurs nr 1/2022

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 2/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (co odpowiada zakresowi wskazanemu w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 – budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej) Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

W załączeniu:

1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 2/2022
2. Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 2/2022
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji – konkurs nr 2/2022
4. Informacja o wyłączeniach – rejestr interesów konkurs nr 2/2022

Logo wnioski

 

Wąbrzeźno, dn. 01.04.2022 r.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: 15/04/2022 – 29/04/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych (wersja zalecana).

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (co odpowiada zakresowi wskazanemu w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej).

Przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki.

Przewidziany do osiągnięcia wskaźnik produktu - Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 8 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Programową/

Limit środków w ramach naboru: 275 041,83 Euro
(1 100 167,32 zł – po kursie 1,00 Euro = 4,00 zł)

Intensywność pomocy: nie więcej niż 63,63% w przypadku jednostki sektora finansów publicznych w pozostałych przypadkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska oraz na stronie internetowej:

• www.lgdwabrzezno.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 470 89 08.


Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z -  otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)
   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy -   Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
   • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

6. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - otwórz

7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - otwórz

8. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - otwórz

9. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 - otwórz

10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - otwórz

11. Lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD - otwórz

12. Fiszka projektowa - otwórz

13. Wzór umowy współpracy - otwórz

14. Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura - otwórz

15. Regulamin oceny fiszki projektowej - otwórz

16. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

Logo wnioski

 

Wąbrzeźno, dn. 18.03.2022 r.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: 01/04/2022 – 14/04/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo, przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych – wersja zalecana.

Forma wsparcia: premia w wysokości 83 500,00 zł

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 8 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Programową/

Limit środków w ramach naboru: 183 543,24 Euro (co po kursie 4,00 zł za Euro daje 734 172,96 zł)

Dodatkowe informacje: W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska oraz na stronie internetowej:
www.lgdwabrzezno.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
56 470 89 08.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
• Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
• Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 4z)
• Biznesplan (.pdf) - otwórz
• Biznesplan (.docx) - otwórz
• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
• Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 4z) - otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
• Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
• Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
• Załącznik Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
• Załącznik Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
• Załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
• Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
• Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
• Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
• Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
• Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

7. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

9. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

10. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

12. Lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD

13. Fiszka projektowa

14. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

16. Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura

17. Regulamin oceny fiszki projektowej

18. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

19. Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

20. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Kulturalnie zdrowo i sportowo

kulturalnie zdrowo sportowo

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2