#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/2022 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

W załączeniu:

1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 1/2022
2. Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 1/2022
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji – konkurs nr 1/2022
4. Informacja o wyłączeniach – rejestr interesów konkurs nr 1/2022

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 2/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (co odpowiada zakresowi wskazanemu w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 – budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej) Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo
c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

W załączeniu:

1. Lista operacji zgodnych z LSR – konkurs nr 2/2022
2. Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków – konkurs nr 2/2022
3. Protokół z posiedzenia Rady Programowej dotyczącego oceny i wyboru operacji – konkurs nr 2/2022
4. Informacja o wyłączeniach – rejestr interesów konkurs nr 2/2022

Logo wnioski

 

Wąbrzeźno, dn. 01.04.2022 r.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: 15/04/2022 – 29/04/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych (wersja zalecana).

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (co odpowiada zakresowi wskazanemu w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej).

Przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki.

Przewidziany do osiągnięcia wskaźnik produktu - Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 8 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Programową/

Limit środków w ramach naboru: 275 041,83 Euro
(1 100 167,32 zł – po kursie 1,00 Euro = 4,00 zł)

Intensywność pomocy: nie więcej niż 63,63% w przypadku jednostki sektora finansów publicznych w pozostałych przypadkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska oraz na stronie internetowej:

• www.lgdwabrzezno.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 470 89 08.


Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z -  otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)
   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy -   Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
   • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
   • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

6. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - otwórz

7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji - otwórz

8. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - otwórz

9. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 - otwórz

10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - otwórz

11. Lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD - otwórz

12. Fiszka projektowa - otwórz

13. Wzór umowy współpracy - otwórz

14. Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura - otwórz

15. Regulamin oceny fiszki projektowej - otwórz

16. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

Logo wnioski

 

Wąbrzeźno, dn. 18.03.2022 r.OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: 01/04/2022 – 14/04/2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo, przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych – wersja zalecana.

Forma wsparcia: premia w wysokości 83 500,00 zł

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 8 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Programową/

Limit środków w ramach naboru: 183 543,24 Euro (co po kursie 4,00 zł za Euro daje 734 172,96 zł)

Dodatkowe informacje: W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska oraz na stronie internetowej:
www.lgdwabrzezno.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
56 470 89 08.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
• Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 4z - otwórz
• Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 4z)
• Biznesplan (.pdf) - otwórz
• Biznesplan (.docx) - otwórz
• Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
• Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 4z) - otwórz

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
• Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
• Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
• Załącznik Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
• Załącznik Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
• Załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
• Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
• Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)
• Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
• Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
• Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz
• Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

7. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

9. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

10. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

11. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

12. Lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD

13. Fiszka projektowa

14. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

16. Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura

17. Regulamin oceny fiszki projektowej

18. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

19. Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

20. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2