Drukuj
 

business womanDzień 18 maja jest pierwszym dniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie operacji dotyczących podejmowania działalności. W ramach tegorocznego naboru udostępniamy mieszkańcom naszego regionu kwotę 130 000,00 Euro, co umożliwi przyznanie 11 premii w wysokości 52 000,00 zł na utworzenie firmy. Ostatnim dniem naboru będzie 31 maja.

Przypominamy, że ostatnim dniem, w którym można skorzystać z punktowanego doradztwa w najbliższym naborze wniosków o przyznanie pomocy, jest piątek, 28 maja 2021 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty w Biurze LGD. Osoby, które uzgodnią termin, mają pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa.

W związku z rozpoczynającym się naborem przypominamy najważniejsze informacje dotyczące procesu składania wniosków:

1. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

1) wniosek oraz załączniki sporządzane na formularzu udostępnionym przez UM, zostały podpisane w wyznaczonych do tego miejscach przez podmiot albo pełnomocnika podmiotu,
2) wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,
3) załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH).

2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w wersji papierowej. Dla sprawniejszej weryfikacji zaleca się złożenie wniosku także w wersji elektronicznej (zapisany na informatycznym nośniku danych, np. na płycie CD). W przypadku dołączenia, np. płyty CD, informację w tym zakresie należy podać w sekcji B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.

3. Podmiot składa wniosek bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, w miejscu i w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze, czyli w Biurze LGD przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie, w godzinach 7.15 do 15.15.

4. Złożenie wniosku w LGD potwierdza się na jego kopii pieczęcią LGD, datą złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

5. W przypadku określania ważności załączników (np. zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (…), wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku (…)), potwierdzania spełniania kryteriów weryfikowanych do momentu złożenia wniosku (np. pełnoletniość podmiotu) - za moment złożenia wniosku, należy uznać datę jego złożenia w LGD.

6. Podmiot zobowiązany jest informować w formie pisemnej LGD i Urząd Marszałkowski (UM) o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu, przy czym UM informuje dopiero po dokonaniu weryfikacji przez LGD i przekazaniu wniosków do UM.

7. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

8. Dokumenty sporządzone na formularzach udostępnionych przez UM muszą być w wyznaczonych do tego miejscach opatrzone datą oraz podpisane przez podmiot albo pełnomocnika. Podpisy muszą być czytelne lub może być przystawiona pieczęć imienna i złożona parafa. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć wykonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie danego dokumentu na język polski.

Przypominamy także, że w sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.