#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 24 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

business womanDzień 18 maja jest pierwszym dniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie operacji dotyczących podejmowania działalności. W ramach tegorocznego naboru udostępniamy mieszkańcom naszego regionu kwotę 130 000,00 Euro, co umożliwi przyznanie 11 premii w wysokości 52 000,00 zł na utworzenie firmy. Ostatnim dniem naboru będzie 31 maja.

Przypominamy, że ostatnim dniem, w którym można skorzystać z punktowanego doradztwa w najbliższym naborze wniosków o przyznanie pomocy, jest piątek, 28 maja 2021 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty w Biurze LGD. Osoby, które uzgodnią termin, mają pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa.

W związku z rozpoczynającym się naborem przypominamy najważniejsze informacje dotyczące procesu składania wniosków:

1. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:

1) wniosek oraz załączniki sporządzane na formularzu udostępnionym przez UM, zostały podpisane w wyznaczonych do tego miejscach przez podmiot albo pełnomocnika podmiotu,
2) wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,
3) załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH).

2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w wersji papierowej. Dla sprawniejszej weryfikacji zaleca się złożenie wniosku także w wersji elektronicznej (zapisany na informatycznym nośniku danych, np. na płycie CD). W przypadku dołączenia, np. płyty CD, informację w tym zakresie należy podać w sekcji B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.

3. Podmiot składa wniosek bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, w miejscu i w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze, czyli w Biurze LGD przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie, w godzinach 7.15 do 15.15.

4. Złożenie wniosku w LGD potwierdza się na jego kopii pieczęcią LGD, datą złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

5. W przypadku określania ważności załączników (np. zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (…), wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku (…)), potwierdzania spełniania kryteriów weryfikowanych do momentu złożenia wniosku (np. pełnoletniość podmiotu) - za moment złożenia wniosku, należy uznać datę jego złożenia w LGD.

6. Podmiot zobowiązany jest informować w formie pisemnej LGD i Urząd Marszałkowski (UM) o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu, przy czym UM informuje dopiero po dokonaniu weryfikacji przez LGD i przekazaniu wniosków do UM.

7. Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

8. Dokumenty sporządzone na formularzach udostępnionych przez UM muszą być w wyznaczonych do tego miejscach opatrzone datą oraz podpisane przez podmiot albo pełnomocnika. Podpisy muszą być czytelne lub może być przystawiona pieczęć imienna i złożona parafa. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć wykonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie danego dokumentu na język polski.

Przypominamy także, że w sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Wiemy już do kogo trafią ...

Ostateczna lista kandydatów na ...

Pamiętaj o ankiecie ...

Naszym beneficjentom, którzy otrzymali ...

Zasady obsługi w Biurze ...

W związku ze zbliżającymi się naborami ...

Punktujemy doradztwo

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy ogłoszenia o ...

Scroll to top

logo 2