#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 10 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

amsterdamDepartament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o naborze wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na nowym formularzu wraz z załącznikami:
1. dokument określający status prawny wnioskodawcy;
2. decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej - nie starszy niż 3 miesiące liczone od dnia złożenia wniosku, umowa stosunku zobowiązaniowego);
4. aktualne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem (w przypadku gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię); 5. kosztorys inwestorski lub ofertowy prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
6. aktualne pozwolenie na budowę lub wniosek o pozwolenie na budowę o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac. (Jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad 3 lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem);

W przypadku prac konserwatorskich prowadzonych na obiektach nieruchomych należy dostarczyć zaświadczenia z właściwego starostwa o braku konieczności uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Powyższe nie dotyczy zadań, które posiadają już powyższe zgody, zaświadczenia lub zgłoszenia;

7. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku;

8. dokumentacja fotograficzna zabytku (do 10 zdjęć), opisaną, przedstawiającą stan zabytku będącego przedmiotem wniosku;

9. W przypadku ubiegania się o dotację przez przedsiębiorcę, który prowadzi m. in. działalność wytwórczą w rolnictwie, stanowić ona będzie pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie następować będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s 45, z późn. zm.).

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem o dotację wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Zakres informacji, które zawierać powinny dokumenty, o których mowa w ust. 2 określają;
• dla pomocy de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.),
• dla pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

10. Klauzulę informacyjną RODO – wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dwóch dodatkowych załączników wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj.: zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W 2022 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy traktować jednocześnie jako nabór partnerów do projektu.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dostępnymi pod adresem:

https://mojregion.eu/rpo/prawo-i-dokumenty/wytyczne-krajowe/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020-aktualne/ wykonawcy do realizacji zadań w ramach projektu muszą być wybrani w oparciu o procedury określone w ww. wytycznych.

Pamiętać należy, że w chwili przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem wykonawcy należy stosować Wytyczne w tym dniu obowiązujące, dlatego też zaleca się, aby w dniu rozpoczęcia postępowania sprawdzić na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl aktualne procedury.

Więcej informacji:

https://kujawsko-pomorskie.pl/kultura-aktualnosci/37902-dotacje-na-zabytki-polozone-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-rok-2022-nabor-wnioskow

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Zwiedzaj region z ...

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zachęca ...

Konkurs „Moje własne ...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział ...

3mamy lato w podróży na ...

30 lipca 2022 r. na antenie TVP Bydgoszcz o godz. ...

Stypendium na II rok ...

Jak co roku, stypendyści którzy otrzymali ...

Scroll to top

logo 2