#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

 

 Logo 5

Wąbrzeźno, dn. 29.10.2021 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nr konkursu LGD: 2/2021

Termin składania wniosków: 15/11/2021 – 14/12/2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (co odpowiada zakresowi wskazanemu w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 – budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej)

Przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki.

Przewidziany do osiągnięcia wskaźnik produktu - Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 8 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Programową/

Limit środków w ramach naboru: 145 012,53 Euro

(580 050,12 zł – po kursie 1,00 Euro = 4,00 zł)

Intensywność pomocy: nie więcej niż 63,63% w przypadku jednostki sektora finansów publicznych w pozostałych przypadkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: W sytuacji wyjątkowej, tj. uzyskania równej liczby punktów przez kilka wniosków w ocenie punktowej wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych w pierwszej kolejności decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska oraz na stronie internetowej:

www.lgdwabrzezno.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 56 470 89 08.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
      • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 4z
      • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z
      • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z
      • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)
      • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
      • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)
      • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)
      • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)
      • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)
      • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf)
      • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z)

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
      • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z
      • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z
      • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z
      • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

6. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

8. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

9. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

11. Lista załączników dodatkowych wymaganych przez LGD

12. Fiszka projektowa

13. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

14. Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura

15. Regulamin oceny fiszki projektowej

16. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

17. Wzór umowy współpracy

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2